poučevati in
vzgajati

STROKOVNOST, STRPNOST, PRIJAZNOST, MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE, KOMUNIKACIJA, RAZUMEVANJE DRUGAČNOSTI

SZAKSZERŰSÉG, TÜRELMESSÉG, KEDVESSÉG, MEGÉRTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, A MÁSSÁG ELFOGADÁSA

 

oktatni és nevelni

Ravnateljica/Igazgatónő

Valerija Šebjanič

 Tel.: + 386(0)2-5772-832

Elektronska pošta: valerija.sebjanic@guest.arnes.si

 

Logotip šole:

Elektronski naslov šole: dos.genterovci@guest.arnes.si

Spletna stran šole: www.dosgenterovci.si

Fax.: +386(0)2-5772-831

 

Tajnica/Titkárnő

Alenka Pisnjak / Kornelija Toth

Tel.: +386(0)2-5772-830

Elektronska pošta: dos.genterovci@guest.arnes.si

 

POSLOVNI ČAS:

Vsak delovni dan 7.00-13.00

URADNE URE:

Vsak delovni dan 9.00-12.00

KONTAKT ODGOVORNE OSEBE:

+386(0)2-5772-830

 

 

 

Ustanovitelj: Občina Lendava 

Alapító: Lendva Község

Soustanovitelj: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava  

Soustanovitelj: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava  

MUNKAIDŐ:

Minden munkanap 7.00-13.00

HIVATALI ÓRÁK:

Minden munkanap 9.00-12.00

A FLELŐS SZMÉLY ELÉRHETŐSÉGE:

+386(0)2-5772-830

 

 

 

oRGANIZACIJSKA SHEMA  szervezeti struktúra 

Svet zavoda 

Svet zavoda je najvišji organ šole. Njegove pristojnosti, določene z zakonom so: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, LDN ter poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o nadstandardnih programih, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole, opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

 • Trije predstavniki ustanovitelja: 
  • dva predstavnika Občine Lendave: Aleksander Varga, Kornelija Njakaš 
  • predstavnik madžarske narodnostne skupnosti občine Lendava: Lebar Teodor 
 • Trije predstavniki staršev:      
  • Erika Prša Varga, Adrijana Koroša, Žužana Toplak.  
 • Pet predstavnikov delavcev šole: 
 • Predsednik: Danica Klujber  
 • Člani: Rudolf Toplak, Anita Barat, Vučko Vöröš Laura, Alenka Pisnjak. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpisujejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, osnovna šola v tem okolišu pa je na željo staršev dolžna otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če le-ta s tem soglaša.

V naš šolski okoliš spadajo naslednja naselja:

 • Genterovci/Göntérháza
 • Radmožanci/Radamos
 • Mostje/Hídvég
 • Banuta/Bánuta
 • Kamovci/Kámaháza

 

Skupni šolski okoliš z DOŠ I Lendava:

 • Dolga vas/Hosszúfalu
 • Dolgovaške Gorice/Hosszúfaluhegy
Strokovni aktiv  Vodja 
Aktiv učiteljev 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja/Az első nevelési-oktatási szakasz tanári aktívája  Gyöngyi Praznik
Aktiv učiteljev 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja/A második nevelési-oktatási szakasz tanári aktívája  Anita Barat 
Aktiv učiteljev 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja/A harmadik nevelési-oktatási szakasz tanári aktívája  Aleksandra Berden 
OPB  Blanka Bakan 

Strokovni aktivi se setanejo najmanj trikrat letno: avgusta (načrtovanje, usklajevanje kriterijev ocenjevanja znanja, načrtovanje KD, ND, ŠD, TD in drugih dejavnosti), marca (pregled aktualnih nalog, potek permanentnega izobraževanja, pregled uporabljenih učbenikov in delovnih zvezkov ter predlog sprememb) ter junija (pregled sodelovanja, popravli letnih programov dela, medpredmetna povezovanja) ter po potrebi ob načrtovanju in usklajevanju posameznih dejavnosti (dnevi dejavnosti, projekti, natečaji,…).  

 

Dostopnost