Izbirni predmeti – Választható tantárgyak

Učenec v šolskem letu 2016/2017 izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2016/2017 – Választható tantárgyak a 2016/2017-es tanévben

Izbirni predmeti/Választható tantárgyak Št. skupin/Csoportok száma Učitelj/Tanár
angleščina 1/angol nyelv 1 1 Igor Časar
angleščina 2/angleščina 2 1 Igor Časar
angleščina 3/angleščina 3 1
likovno snovanje 1, 2, 3/képzőművészeti alkotások 1, 2, 3 1 Betti Šabjan
 šport za sprostitev/lazító sport 1 Miran Dominko
obdelava gradiv: les/ a fa megmunkálása 1 Ladislav Solarič

4 IZBIRNI PREDMETI

6 SKUPIN

 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2016/2017 – Nem kötelezően választható tantárgyak a 2016/2017 –es tanévben

Neobvezni izbirni predmeti2016/2017

Nem kötelezően választható tantárgyak

Skupina/Csoportok Učitelj/Tanár
šport/sport 4. , 5. In 6. razred Aljana Dominko