Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo.

Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

* socialna delavka Suzana Urisk – vsak torek in petek ter vsak drugi in četrti četrtek v mesecu od 7. do 15. ure (telefon: 5772830, pošta: suzana.urisk@guest.arnes.si):

– vpis in spremljanje šolskih novincev;

– koordinacija dela z nadarjenimi učenci;

– koordinacija dela z učenci z učnimi težavami;

– poklicno svetovanje, vpis  v srednje šole in štipendiranje;

– socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (prehrana, dnevi dejavnosti, šola v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti);

– sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli;

– administracija – urejanje in pošiljanje šolske dokumentacije;

* ravnateljica Valerija Šebjanič – dosegljiva vsak dan od 7.30 do 14.30, (telefon: 5772 832, pošta: valerija.sebjanic@guest.arnes.si):

– koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami.

Skupna področja dela:

– koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;

– sodelovanje z zunanjimi ustanovami,

– osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih; svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave;

– svetovanje in neposredna pomoč učencem (in staršem učencev) s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju;

– svetovalno-preventivno delo v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd.)

Govorilne ure šolske svetovalne službe:

– dopoldan (po razporedu zgoraj)

– popoldan v času govorilnih ur po vnaprejšnjem dogovoru.