Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo.

Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko  ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

* socialna delavka Suzana Urisk:

 • načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo (organizacija vpisa in vpis, sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje),
 • urejanje šolske dokumentacije ob prepisih učencev, podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učencev,
 • namestnik za izvedbo NPZ,
 • individualno in skupinsko poklicno svetovanje učencem in staršem o poklicni izbiri, postopek vpisa  v srednje šole, informiranje o štipendiranju in pomoč,
 • socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (prehrana, dnevi dejavnosti, šola v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja, vključitev otrok v projekt Botrstva in druge aktivnosti),
 • koordinacija dela z učenci z učnimi težavami in izvajanje postopkov usmerjanja učencev,
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci.

* pedagog Moris Baša:

 • koordinacija dela z učenci s posebnimi potrebami in
 • svetovalno-preventivno delo z učenci (vzgoja za zdravje in zobna preventiva preko Zdravstvenega doma Lendava; programi za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja, npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd.; razredne ure, delavnice).

Skupna področja dela (Suzana Urisk in Moris Baša):

 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
 • spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike,
 • vključevanje in koordinacija skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev,
 • neposredna pomoč in organizacija pomoči učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter svetovanje le-tem,
 • spremljanje šolanja učencev Romov (vodenje stroškovnika za učence Rome iz sredstev MVI, sprotno reševanje težav, razgovori s starši učencev Romov),
 • svetovanje in neposredna pomoč učencem (in staršem učencev) z učnimi težavami, s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami,
 • udeležba na sestankih učiteljskega zbora, govorilnih urah,
 • stalno strokovno izpopolnjevanje ter študij strokovne literature.

 

Dostopnost