Starši

Stiki med starši in šolo/A szülők és az iskola együttműködése

Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli. Tudi naša vizija šole se glasi: »Dobro sodelovanje za dobre uspehe.«

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

  • svet staršev,
  • roditeljski sestanki,
  • pogovorne ure,
  • šolska spletna stran,
  • individualni pogovori,
  • dobrodelna prireditev,
  • družabna srečanja,
  • predavanje za starše.

Za starše bomo organizirali eno predavanje. Temo bomo prilagodili interesu staršev. Starše bomo o tem sproti obveščali.

Pogovorne ure/Fogadóórák

Pogovorne ure so vsak zadnji četrtek v mesecu v popoldanskem času med 17. in 18. uro.

Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Pogovorne ure so možne tudi v dopoldanskem času, po vnaprejšnji najavi pri razredniku.

 

Roditeljski sestanki/Szülői értekezletek

Datum/Dátum Razred/Osztály Teme/Témák Nosilec

26. 9. 2016

 

 

 

 

sept./okt. 2016

1.–9.

ob 17.00

Predavanje specialnega pedagoga g. Marka Juhanta

 

Vodstvo šole
1.–9. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev. razredniki
9. Poklicne namere in rokovnik aktivnosti. Suzana Urisk
februar 2017 6.−9. Predavanje za starše.
26. 1. 2017 1. – 9. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika). razredniki

 

Informativni srečanji s starši šolskih novincev/Találkozók a tanköteles korú gyerekek szüleivel

 

Teme/Témák

februar 2017 Predstavitev vsebinskih in organizacijskih vprašanj 9-letke in organizacija pouka v 1. razredu.
junij   2017 Predstavitev učnih gradiv in dela v 1. razredu.

 

Szülői tanács

Starši svoje interese uresničujejo preko sveta staršev, trije predstavniki pa so vključeni v svet šole, ki sodeluje pri upravljanju šole. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih oddelkov, ki jih starši izvolijo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predsednik sveta skliče sestanek najmanj dvakrat v šolskem letu.

svetstarsev

 

Zdravstveno varstvo/Egészségvédelem

Sodelujejo: razredniki, šolska svetovalna služba, šolska zobozdravstvena ambulanta, Zdravstveni dom Lendava, Center za socialno delo Lendava, ambulanta Salvus, medicinske storitve d.o.o. Lendava.

Redni zdravstveni pregledi in cepljenje učencev se opravljajo v 1., 3., 6. ter 8. razredu v ambulanti Salvus, medicinske storitve d. o. o. Lendava, izvaja jih zdravnik dr. Gustáv Fodor.

Zobozdravstveno varstvo učencev izvaja Zdravstveni dom Lendava, ki vsako leto opravlja sistematske preglede.

Razred Aktivnosti
1.

Sistematični zdravstveni pregled.

Cepljenje po cepilnem programu.

Zdravstveno-vzgojni temi: Zdrav način življenja, Sladkarije in zobna gniloba.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Umivanje zob po kosilu (dnevno).

Ščetkanje zob z zobno pasto.

2.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja.

Kontrola zobnih oblog.

3.

Sistematični zdravstveni pregled.

Cepljenje po cepilnem programu.

Zdravstveno-vzgojni temi: Zdrav način življenja in Preprečevanje nezgod in prva pomoč.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja.

Kontrola zobnih oblog.

4.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Zdravstveno-vzgojna tema: Preprečevanje zobne gnilobe.

Ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja.

Kontrola zobnih oblog.

5.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja.

Kontrola zobnih oblog.

6.

Sistematični zdravstveni pregled.

Zdravstveno-vzgojna tema: Zdrav način življenja.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

7.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Zdravstveno vzgojno predavanje v sklopu naravoslovnega dne oz. po dogovoru.

8.

Sistematični zdravstveni pregled.

Zdravstveno-vzgojni temi: Zdrav način življenja in Odvisnosti.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

9.

Preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob.

Zobozdravstveno predavanje: Bolezni zob in zobnih tkiv.