Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu 

Országos tudásfelmérés a 6. és 9. osztályban 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je po spremembi Zakona o osnovni šoli ter Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli ( UL RS, št. 30/13) od šolskega leta 2013/2014 obvezen. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani tretji predmet določi po novem minister že v mesecu septembru. Na naši šoli bo v letošnjem šolskem letu tretji predmet šport.

Ni več naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja.

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu ter učnim uspehom v 7. razredu.

Dostopnost