Aktivno sodelovanje UČENCEV, STARŠEV in ŠOLE bo gotovo pripomoglo k temu, da bo tako pomembna odločitev, kot je izbira poklicne in izobraževalne poti, dobro premišljena in pravilna.

IZBIRA ŠOLE, POKLICA:

 • v veliki meri zaznamuje vašo prihodnost,
 • je ena najtežjih in najpomembnejših odločitev v življenju,
 • odločitev je vaša, mi smo tu zgolj, da vam damo osnovna znanja za naprej, da vas usmerjamo, vam svetujemo.

PRI NAČRTOVANJU POKLICNE POTI POTREBUJEJO MLADI POMOČ!

STARŠI ste prvi, ki boste stali otroku ob strani, ko si bo izbiral svojo poklicno pot.

Sigurno ne bo odveč nekaj NASVETOV:

 • Opazujte, kako otrok preživlja »delovni dan«, da boste razumeli njegova zanimanja, sposobnosti in potrebe.
 • Z otrokom se pogovarjajte, kateri šolski predmeti ga veselijo, kako uspešen je pri njih.
 • Skupaj z otrokom pretehtajte, kako je z njegovo voljo za učenje; ali je ta v skladu z zahtevnostjo določene srednje šole?
 • Pomagajte otroku pri spoznavanju poklicev. Ali pozna vaše delo in vašo poklicno pot, poklice sorodnikov, znancev?
 • Analizirajte otrokove želje za nadaljevanje šolanja in skušajte najti vzroke zanje. Ali so otrokove želje ta trenutek tudi uresničljive? So morda posledica njegovega trenutnega razpoloženje?
 • Spodbujajte otroka k samostojnemu in odgovornemu odločanju. Pomagajte mu preveriti vse »za« in »proti« določeni izbiri. To je spretnost, ki jo bo potreboval tudi kasneje v življenju.

Pomagali vam bomo tudi na ŠOLI.

Program poklicne orientacije, ki ga izvajamo v šoli zajema številne dejavnosti za učence in starše: spoznavanje otrokovih interesov, sposobnosti in drugih lastnosti, informiranje o šolah, poklicih, štipendijah, svetovanje pri izbiri poklicne poti, izvedba vpisa v srednje šole.

DEJAVNOSTI ZA STARŠE

 • Roditeljska sestanka

september: izbira poklica, poklicni interes, predstavitev srednješolskih programov, novosti, naše aktivnosti

februar: razpis, omejitev vpisa, izbirni postopek, štipendiranje

 • Individualni svetovalni razgovori s šolsko svetovalno delavko in razredničarko.
 • TRŽNICA POKLICEV: december
 • Informativna dneva: februar; obisk srednje šole – učenec in starši
 • Pregled spletnih strani skupaj z učenci in starši

DEJAVNOSTI ZA UČENCE

 • Ponovitev dejavnikov izbire poklicne poti
 • Spoznavanje spletnih strani (predstavitve poklicev, šol, štipendije, zaposlovanje,…)
 • Delo na računalniškem programu »Kam in kako«
 • Razredne ure – informiranje o sistemu šolanja, možnostih, zahtevnostjo srednjih šol, predmetniki ipd.
 • Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti
 • TRŽNICA POKLICEV
 • Individualni razgovori z učenci (razgovori so prostovoljni)
 • Informativna dneva na srednjih šolah
 • Izpeljava postopka prijavljanja za VPIS v srednje šole
 • Pomoč učencem pri morebitnih preusmeritvah
 • Svetovanje

A tanulók, a szülők és az iskola aktív közreműködése hozzásegít ahhoz, hogy e fontos döntés, mint a pályaválasztás, jól átgondolt és helyes legyen.

AZ ISKOLA ÉS A SZAKMA KIVÁLASZTÁSA:

 • nagy mértékben befolyásolja jövőtöket,
 • az egyik legnehezebb és legfontosabb döntés az életben,
 • a döntés a tiétek. Mi azért vagyunk itt, hogy megalapozzuk a tudásotokat, irányítsunk benneteket és tanácsokat adjunk.

A PÁLYAVÁLASZTÁS TERÉN A FIATALOKNAK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜK!

Először a SZÜLŐK segítenek gyermekeik pályaválasztásban.

Valószínű hasznos lehet néhány TANÁCS:

 • Figyeljék meg gyermekük »mindennapi tevékenységét«, hogy jobban megértsék érdeklődésének megfelelő képességigényét.
 • Gyermekével beszélgessenek arról, hogy mely tantárgyak érdeklik és abban milyen eredményeket ér el.
 • Állapítsák meg mennyire szorgalmas a tanulásban és az megfelel-e a középiskolai oktatás követelményeinek.
 • Segítsék megismerni gyermekeiknek a különböző szakmákat. Ismeri-e a szülők, rokonok és ismerősök munkakörét?
 • Győződjenek meg gyermekük továbbtanulásának kívánságáról és próbáljanak találni megfelelő okot rá; vagyis e kívánság jelenleg megvalósítható e, vagy talán csak hangulatának eredménye.

Össztönözzék az önálló és felelősségteljes döntésre. Mutassanak rá a választás jó és rossz oldalaira. Erre a képességre később is szüksége lesz élete folyamán.

Az ISKOLA is segíti Önöket ebben.

A pályaválasztási program, amit az iskolában végzünk, számos tevékenységet foglal magába a tanulók és a szülők részére: megismerni a tanulók igényeit, képességeit és egyéb sajátosságait, tájékozódás az iskolákról, szakmákról és az ösztödíjakról. Tanácsadás a pályaválasztás és a középiskolába való beiratkozás terén.

A SZÜLŐKNEK SZÁNT TEVÉKENYSÉG

 • Szülői értekezletek

Szeptember: pályaválasztás, szakmai érdeklődés, a középiskolai programok bemutatása, újdonságok, a mi tevékenységünk.

Február: pályázat, a beiratkozás korlátai, választási eljárások, ösztödíjak.

 • Egyéni tanácsadási beszélgetések az iskola tanácsadó dolgozójával és az osztályfőnökkel.
 • SZAKMABÖRZE: december
 • Tájékoztatási napok: február, a tanulók és a szülők középiskolai látogatása.
 • Szakmai tájékoztató – a honlap közös megismerése a tanulókkal.

A TANULÓKNAK SZÁNT TEVÉKENYSÉG

 • A pályaválasztás tényezőinek ismétlése
 • Szakmai tájékoztató – a hasznos honlapok közös megismerése a tanulókkal
 • Munka a »Kam in kako« számítógépes programon
 • Osztályfőnöki órák – tájékoztatás az iskolák rendszeréről, lehetőségeiről, a középiskolák követelményeiről, tanterveiről stb.
 • A pályaválasztási kérdőív kitöltése
 • SZAKMABÖRZE
 • Egyéni beszélgetések a tanulókkal (nem kötelező)
 • Tájékoztatási napok a középiskolában
 • A középiskolába való beiratkozás megvalósítása
 • Segítségnyújtás a tanulóknak az esetleges átíratkozásban
 • Tanácsadás

Pomembni datumi ob vpisu v srednjo šolo 2020/21 

Vpis v srednjo šolo 2020/21 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

Prijava za vpis – Bejelentkezőlap

Prijavnico za vpis v srednjo šolo dobimo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. jo boste prejeli v šoli.

Prijavnico bomo izpolnjevali v šoli, kjer jo boste tudi oddali. Šola bo prijavnice poslala na srednje šole.

A tanulók a bejelentkezőlapot és a hozzátartozó bizonyítékot a KÁI-n adják le.

 

POSEBNI POGOJI – A BEÍRATKOZÁSI FELTÉTELEI

pri nekaterih programih, navedenih v Razpisu (21. 1. 2020)

 

Psihofizične sposobnosti – Pszihofizikai képességek:

 • Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik (geostrojnik rudar, geotehnik, umetniška gimnazija: glasbena in plesna smer, gimnazija in ekonomska gimnazija – športni oddelek).

Posebna nadarjenost oz. spretnost – Különleges képességek vagy ügyesség:

 • Preizkus posebnih nadarjenosti, znanja ali sposobnosti se opravi na SŠ, kjer se za vpis v program to zahteva. Ti programi so zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja in umetniška gimnazija – likovna, glasbena in plesna smer.

Športni dosežki – Sportteljesítmények:

 • V športni oddelek programa Gimnazija se lahko vpišejo kandidati, ki poleg splošnih izpolnjujejo tudi posebne pogoje – športna uspešnost – za vključitev v ta oddelek (določitev statusov A, B in C).

Prijave za opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti oz. spretnosti, zdravniško potrdilo in dokazila o športnih dosežkih je potrebno srednji šoli posredovati do 26. 3. 2020.

Stanje in prenos prijav

Po končanem prijavnem roku, 2. 4. 2020, bo ministrstvo na svojih spletnih straneh do 8. 4. objavilo število prijav za vpis. Tisti učenci, ki bi želeli prijavnico prenesti na drugo srednjo šolo ali v drug program, lahko to storijo do 23. 4.

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 19. junijem do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled ali kopijah izvirnikov tudi vpisani. 

IZBIRNI POSTOPEK – KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT

Omejitev vpisa

Šole bodo v primeru večjega števila prijavljenih učencev kot bo razpisanih mest, s soglasjem ministrstva sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki obveščeni s strani šol, ministrstvo pa bo na svojih spletnih straneh 22.5. tudi objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis.

V izbirnem postopku lahko sodelujejo le kandidati, ki izpolnjujejo vse vpisne pogoje.

 1. KROG
 • Na osnovi meril bodo zbrali učence za 90 % razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na šoli.
 • MIZŠ bo 19. junija objavilo na spletnih straneh spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka
 1. KROG
 • Učenci, ki se v 1. krogu niso uvrstili na izbrano šolo, kandidirajo na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Po prioritetnem vrstnem redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere najkasneje do 24. junija oddali na srednji šoli, na katero so prijavljeni.
 • O razvrstitvi na eno od naštetih šol bodo obveščeni 30 junija.
 • Učenci, ki ne bodo izbrani niti v 2. krogu, se bodo lahko prijavili na tiste SŠ, ki bodo imele še prostor.
 • Prosta mesta bodo objavljena 1. julija.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitev vpisa
A kiválasztási krítériumok

 • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda
 • , 8., 9. év vége kötelező tantárgyak jegyei

 

In še nekaj koristnih spletnih naslovov / Néhány hasznos honlap cím

Dostopnost