Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno do vpisa v srednjo šolo. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole delujemo timsko ali individualno ter pokrivamo naslednja področja dela:

* socialna delavka Suzana Urisk:

 • vpis in spremljanje šolskih novincev;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci;
 • koordinacija dela z učenci z učnimi težavami
 • poklicno svetovanje, vpis v srednje šole in štipendiranje;
 • socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (prehrana, dnevi dejavnosti, šola v naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti);
 • sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli;
 • administracija – urejanje in pošiljanje šolske dokumentacije;
 • svetovalno-preventivno delo v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd.).

* ravnateljica Valerija Šebjanič – dosegljiva vsak dan od 7.30 do 14.30, (telefon: 577 28 32, e-pošta: valerija.sebjanic@guest.arnes.si):

 • koordinacija in izvajanje postopkov usmerjanja učencev s posebnimi potrebami.

Skupna področja dela:

 • koordinacija in izvajanje  skupinskih in individualnih oblik  pomoči ter svetovanje pri reševanju razvojne, psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev;
 • pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami,
 • osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih; svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave;
 • svetovanje in neposredna pomoč učencem (in staršem učencev) s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju.
Dostopnost