Stiki med starši in šolo / A szülők és az iskola együttműködése

Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli. Tudi naša vizija šole se glasi: »Dobro sodelovanje za dobre uspehe

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

– svet staršev,

– roditeljski sestanki,

– pogovorne ure,

– šolska spletna stran,

– individualni pogovori,

– dobrodelna prireditev,

– družabna srečanja,

– predavanje za starše,

– dan odprtih vrat.

Pogovorne ure / Fogadóórák

Pogovorne ure so vsak zadnji četrtek v mesecu v popoldanskem času med 17. in 18. uro. Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Pogovorne ure so možne tudi v dopoldanskem času, po vnaprejšnji najavi pri razredniku. Informativni srečanji s starši šolskih novincev/Találkozók a tanköteles korú gyerekek szüleivel

 

Teme / Témák

februar 2019 Predstavitev vsebinskih in organizacijskih vprašanj 9-letke in organizacija pouka v 1. razredu.
junij   2019

Predstavitev učnih gradiv in dela v 1. razredu.

Svet staršev / Szülői tanács

Starši svoje interese uresničujejo preko sveta staršev, trije predstavniki pa so vključeni v svet šole, ki sodeluje pri upravljanju šole. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih oddelkov, ki jih starši izvolijo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predsednik sveta skliče sestanek najmanj dvakrat v šolskem letu.