Aktivnosti letošnjega otroškega parlamenta so potekale o temi šolstvo in šolski sistem. Učenci so se na razrednih urah posvetili štirim podtemam, in sicer: odnosi v šoli, metode in načini poučevanja, učne vsebine in šola za življenje.

Zasedanje šolskega otroškega parlamenta je potekalo 30. 1. 2018 v šolski telovadnici, udeležili so se ga učenci 4. – 9. razreda. Sejo so vodili predstavniki razredov. Vsak razred je najprej predstavil temo, o kateri so se pogovarjali, nato je sledila debata. Preko različnih vprašanj in nalog so učenci po skupinah razpravljali o šoli, vsebinah pri pouku, metodah poučevanja, svojih stilih učenja, o medsebojnih odnosih, svoji prihodnosti.

A gyermekparlament témája idén Az oktatás és az oktatási rendszer volt. Tanulóink az egymásközti viszonyokról az iskolában, a tanítási tartalmakról, az oktatásszervezési módokról és oktatási módszerekről, valamint az életreszóló tanulásról beszélgettek. Az iskolai gyermekparlament január 30-án ülésezett, ahol a következő megállapításokhoz jutott: több sporttevékenységet szeretnénk, több gyakorlati munkát, több osztályfőnöki órát, kevesebb elméletet.

Na medšolskem srečanju otroškega parlamenta, ki pa je bil 6. 2. 2018 na DOŠ Dobrovnik, so našo šolo zastopale Nina Tivadar, Lara Bogdan in Jana Agg.

 

Dostopnost